Monday 27th March 2023
Durbar Marg, Kathmandu

Поради множеството коментари, че не четем конвенцията и сме стадо, реших да прегледам конвенцията, без да се основавам на други източници на информация, и да направя свои коментари за своя употреба и успокоение. Всичко което четете по-долу са мои размисли и не са основание някой да се чувства засегнат по какъвто и да е начин.

https://rm.coe.int/168046246f

Конвенция на Съвета на Европа
за превенция и борба
с насилието над жени
и домашното насилие

Член 3 — Определения

в „пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики,
които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;

Обществото на Линуксджиите определя за свой пол Пигвин, така че аз ще искам да ме определят за пол пингвински ли?

Член 4 — Основни права, равнопоставеност и недискриминиране

1 Страните предприемат необходимите законодателни и други мерки за подкрепа и
защита на правото на всеки човек и особено на жените да живеят без насилие в
публичната и в частната сфера.
2 Страните осъждат всички форми на дискриминация срещу жени и предприемат без
забавяне необходимите законодателни и други мерки за неговото предотвратяване, по-
специално като:
***********************
– включват в националните си конституции или в друго подходящо
законодателство принципа за равнопоставеност между жените и мъжете и
осигуряват практическото прилагане на този принцип;

************************

От тук следва промяна в конституцията, незабавно и по възможност без обществено обсъждане

Член 8 — Финансови ресурси
Страните отпускат подходящи финансови и човешки ресурси за доброто изпълнение
на интегрираните политики, мерки и програми за превенция и борба с всички форми
на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, включително за тези, които се
провеждат от неправителствени организации и от гражданското общество.

Т.е. пингвинския пол ще бъде финансиран от държавата, дори и НПО-тата които си създадем. Много яко, тема за следващия OpenFest и форума на Линукс за Българи!!! Да не забравя, ако забравя ми напомнете!

Член 9 — Неправителствени организации и гражданското общество
Страните признават, насърчават и подкрепят на всички равнища работата на
съответните неправителствени организации и на гражданското общество, които
действат активно в борбата с насилието над жени, и установяват ефективно
сътрудничество с тези организации.
Е да, Линукс НПО-то трябва да заложи в устава си борба с домашното насилие над жени. ОК, ще го вмъкнем наред с пола Пингвин.

Член 12 — Общи задължения
5 Страните гарантират, че позоваванията на култура, обичаи, религия, традиция или
така наречената „чест“ няма да бъдат приемани като основания за актовете на насилие,
обхванати от настоящата Конвенция.

т.е. ако някой поругае национален символ, символа на вяра или традиционен символ ще трябва да се следва съответното законодателство
Съответното законодателство ще бъде обаче приравнено с предмета на настоящата конвенция. Тук следва редом до Пижо и Пенда да има Пингвин

6 Страните предприемат необходимите мерки за подкрепа на програми и дейности за
овластяване на жените.

Сега нямаме ли жени с власт? Кметът на столична община, най-населена в България, кой е? По-точно коя е, но обезличаването на длъжностите беше друг грозен акт – кметицата е уважавана жена, която трябва да има съответното признание като такава. Кандидатки за Президент и/или Вице на републиката също не липсват. Да ме прощават привържениците на акта

В съответствие на Член 13 ал. 2 за по-силна пропаганда на Пингвините ми трябва женска организация

Член 14 — Образование -> тук се намесва освен образованието, културата и спорта.

Според някои от членовете се прокрадва равнопоставеност в спорта. Равнопоставеност в спортна дисциплина означава мъж да се състезава наравно с жените. Обратното също е възможно, но физиката на мъж ще надделява, самочувствието на жените ще бъде потъпкано и желанието за спортна изява на жени ще намалее. Това ще доведе до естествен протест за правата на жените само по себе си, направо абсурдно според мен противоречив сам по себе си член.

Член 17 — Участие на частния сектор и на медиите
Уважавам изключително ал. 2 – Страните развиват и насърчават, в сътрудничество с участниците от частния сектор,
умения у децата, родителите и обучителите да се справят с информационната и
комуникационна среда, която предоставя достъп до унизително и потенциално
вредоносно съдържание от сексуално или насилническо естество.

Тук се разбива мита, че в детските градини ще се изучава равнопоставеност на половете и най-вече трети пол. Обяснението за трети пол засяга пряко секдуалния характер и неговото определяне. Е тук не знам как ще се оправя с пола Пингвин, който ще дефинирам според чл. 3, но ще го помисля.

Чл. 18 ал. 4 -> Това е една полза, която ми харесва, според мен трябва да се приеме, но не е достатъчна за цяла конвенция.

Член 38 — Осакатяване на женските гениталии. -> тук се засяга темата за об рязване. Такава практика има традиционно при някои племена. Тук проличава обаче религиозното влияние, защото практиката при мъжете е обрязване в ранна детска възраст. Това е практика при по-широк кръг религии дори.

Член 46 — Отегчаващи вината обстоятелства -> няма да коментирам, ще проверя оригинала на английски, само споменавам, за да не забравя

Член 60 — Молби за убежище, основани на пола ал. 2 и ал. 3-> приемайки пол Пингвин в България, то ще имаме правна закрила като бежанец в друга страна приела Конвенцията. Двете страни ще трябва да се “уточнят” за характеристиките на пола Пингвин, но това не е проблем на бежанеца.

Глава IX — Механизъм за мониторинг
Член 66 — Експертна група за действие срещу насилието над жени и
домашното насилие
1 Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие
(наричана по-нататък „GREVIO“) следи за изпълнението на настоящата Конвенция.
Макар и експертната група да е независима, тя е от 10-15 члена, но избрани измежду над 20 страни, приели конвенцията. Условно ще нарека тези членове “кардинали”, които кардинали ще са подвластни на някой, който като “папа” бди над тях, но ще е в сянка.

7 Членовете на GREVIO и други членове на делегации, извършващи посещения в
страните, както е определено в член 68, параграфи 9 и 14, се ползват от привилегиите
и имунитетите, установени в приложението към настоящата Конвенция.
Частта с резервите ще ги прегледам по-късно

Приложение — Привилегии и имунитети (Член 66)
2 Членовете на GREVIO и другите членове на делегации, извършващи посещения в
страните, се ползват от следните привилегии и имунитети по време на изпълнение на
функциите си във връзка с подготовката и провеждането на посещенията в страните,
при последващите действия и по време на пътуването във връзка с тези функции:
а) имунитет от личен арест или задържане под стража и от конфискуване на личния
им багаж, и имунитет от всякакъв вид правни действия във връзка с техни устни
или писмени изказвания и всякакви действия, извършени от тях в служебно
качество;
б) освобождаване от всякакви ограничения на свободното им движение при
излизане от и влизане в страната им на местопребиваване, както и влизане в и
излизане от страната, в която изпълняват функциите си, и от регистрация като
чужденци в страната, която посещават или през която преминават при
изпълнение на функциите си.

Голям купон, малко ли са ни дипломатите с имунитет, а и тези да ги търпим? Ако представителя като такъв извърши престъпление само съвета на Европа ще му смъкне имунитета. Лошо, ама много лошо!

Back To Top